Guide to offices

Guide to offices

Head Office & NOSTER Bio-Institute

Head Office

35-3 Minamibiraki, Kamiueno-cho, Muko, Kyoto 617-0006 Japan
Tel: +81-75-921-5344
Fax: +81-75-934-4889

Osadano Plant

Osadano Plant

(in Osadano Industrial Park) 2-62-2 Osadano-cho, Fukuchiyama, Kyoto
Tel: +81-773-27-5344
Fax: +81-773-27-3369

Ayabe Plant

Ayabe Plant

(in Ayabe Industrial Park) 6 Toyosaka-cho, Ayabe, Kyoto 623-0117 Japan
Tel: +81-773-42-5344
Fax: +81-773-42-3434

Tokyo Office

東京事務所

3F Kinsan Building, 4-1-21 Nihonbashi-muromachi, Chuo-ku, Tokyo
Tel: +81-3-3279-1178
Fax: +81-3-3279-2935